ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του site www.nvlaw.gr.

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του site www.nvlaw.gr, υποδηλώνει ότι ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.nvlaw.gr χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους κατωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης που ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους όρους, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοχώρου. Σε περίπτωση, που δεν συμφωνεί ή δεν τους αποδέχεται πλήρως, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του ιστοχώρου και του περιεχομένου του.

Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης και λειτουργίας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση τής χρήσης τού ιστοχώρου ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τού επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η ιστοσελίδα www.nvlaw.gr, εφεξής » ιστοχώρος» ανήκει στην κατοχή του δικηγόρου Νίκου Βασιλειάδη, η οποίος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με στοιχεία επικοινωνίας, αυτά που αναγράφονται στο πεδίο «επικοινωνία», εφεξής χάριν συντομίας » ο δικηγόρος».

1. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από άτομα κάτω των 18 ετών και η ευθύνητης αξιολόγησης των όσων παρουσιάζονται ανήκει στον επισκέπτη/ χρήστη/ αναγνώστη των ιστοσελίδων του «ιστοχώρου».

2. Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στον » ιστοχώρο» δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές ή άλλου είδους συμβουλές ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένης ενέργειας, ούτε υποδηλώνουν, υποκρύπτουν ή εγκαθιδρύουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Πληροφορίες που αναρτώνται στο «ιστοχώρο» σχετικά με νομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν αποτελούν ακριβή ή έγκυρη διατύπωση του νόμου. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του «ιστοχώρου» χρήζει ανάγκης νομικής συμβουλής ή υποστήριξης ή έχει οποιαδήποτε απορία, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τον δικηγόρο Νίκο Βασιλειάδη με τους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας.

3. Ο » δικηγόρος» δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες του περιεχομένου του ιστοχώρου είναι επικαιροποιημένες – ενημερωμένες ή ότι θα επικαιροποιούνται – ενημερώνονται, σύμφωνα με την εκάστοτε τρέχουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ο «δικηγόρος» δεν ευθύνεται για τη μη επικαιροποίηση – ενημέρωση των αναρτήσεων και πληροφοριών αυτού του ιστοχώρου και για τη μη ενσωμάτωση τυχόν αλλαγών, που επέρχονται στις πληροφορίες αυτές. Τυχόν επικαιροποίηση – ενημέρωση και ενσωμάτωση οποιωνδήποτε αλλαγών των πληροφοριών αυτών, ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια του «δικηγόρου» και είναι δυνατόν να γίνονται χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη ειδοποίηση.

4. Ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστοχώρου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, Ο ιστοχώρος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας-  χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο ιστοχώρος και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων. Ο ιστοχώρος δεν έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει, χρησιμοποιεί ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών. Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας μας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, το χρόνο πρόσβασης και τις διευθύνσεις αναφοράς, τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστοχώρου και προς βελτίωση αυτού και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

5.Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Ο δικηγόρος δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

6. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιονδήποτε διακριτικών γνωρισμάτων, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων, γραφικών, βάσεων δεδομένων και εν γένει οποιονδήποτε αρχείων του Δικτυακού Τόπου αποτελούν πνευματική – βιομηχανική ιδιοκτησία του δικηγόρου Νίκου Βασιλειάδη , προστατευόμενη κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου δεν δύνανται να αναδημοσιεύουν, αναπαράγουν, διανείμουν, μεταδώσουν τροποποιήσουν ή μεταφέρουν τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την άδεια της δικηγόρου Βρέττα Μαρίας.

7. Ο ιστοχώρος αυτός  αποτελεί το μέσο απλής δημοσιοποίησης – προβολής του Δικηγόρου Νίκου Βασιλειάδη και του έργου του και γνωστοποίησης των υπηρεσιών, που αυτό παρέχει, και αφετέρου ένα χώρο αρθρογραφίας, ενημέρωσης – πληροφόρησης για θέματα νομικού ενδιαφέροντος (νομοθεσία, νομολογία, κλπ.), στα πλαίσια της ελευθερίας της πληροφόρησης και της επιστημονικής ελευθερίας.

8. Αυτοί οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας συντάσσονται και εφαρμόζονται βάσει του συνόλου των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.