Επιτυχημένη έκβαση υπόθεσής μας στον Άρειο Πάγο

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αρειοσ παγοσ

Απόφαση 1005 / 2018    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1005/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου – Εισηγήτρια, Βασιλική Ηλιοπούλου και Βασιλική Μπαζάκη – Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Οκτωβρίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαϊδη, (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 2990/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με κατηγορούμενους τους: 1. Α. Σ. του Ι., κάτοικο …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Βασιλειάδη, 2. Α. Κ. του Ι., κάτοικο … ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Τριανταφύλλου, 3. Δ. Α. του Κ., κάτοικο … ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Βασιλειάδη, 4. Δ. Μ. του Ν., κάτοικο … ο οποίος δεν εμφανίστηκε, 5. Ι. Μ. του Ε., κάτοικο … 6. Ν. Χ. του Σ., κάτοικο … 7. Σ. Γ. του Δ., κάτοικο … οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Βασιλειάδη, 8. Α. Κ. του Ι., κάτοικο … ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Τριανταφύλλου. Και πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και η αναιρεσείουσα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασιλική Θεοδώρου, ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό …2017 και ημερομηνία 19 Μαΐου 2017 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γ. Σ. και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό …2017.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των κατηγορουμένων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του ‘ Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιαδήποτε απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 (άρθρο 483 παρ. 3), δηλαδή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 504 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, όταν ο νόμος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται μόνο κατά της απόφασης που, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται με έφεση και κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση έφεσης, αν με τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο αποφάνθηκε τελειωτικά για την κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης, αθωωτικής η καταδικαστικής, οιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, έστω και αν αυτή, όπως απαγγέλθηκε, προσβάλλεται με έφεση και για όλους τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 λόγους, μεταξύ των οποίων και για υπέρβαση εξουσίας.
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠΔ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 969/1979 και όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 προστέθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4274/2014, και ορίζει ότι η «η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Η καταχώριση της καθαρογραμμένης απόφασης στο ειδικό βιβλίο απαιτείται μόνο για την έναρξη της προθεσμίας άσκησης αναίρεσης και τυχόν μη καταχώριση δεν εμποδίζει την παραγραφή της ποινής», προκύπτει ότι η πιο πάνω τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εναντίον αποφάσεως, η οποία, όπως απαγγέλθηκε, είναι εκκλητή, αρχίζει και μετά την ισχύ της πιο πάνω διάταξης της παρ. 3, όχι από τη δημοσίευση της, αλλά από την καταχώρηση της στο προβλεπόμενο, από την άνω διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 473 του ΚΠΔ, ειδικό βιβλίο του Δικαστηρίου, ενώ αν ουδόλως καταχωρηθεί, η αναίρεση είναι πάντα εμπρόθεσμη. (ΑΠ 670/2015).
Συνεπώς η κρινόμενη με αρ. …-5-2017 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της με αρ. 2990/29-3-2017 αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, που όπως από την επισκόπηση αυτής προκύπτει δημοσιεύτηκε στις 29-3-2017, καταχωρίστηκε στο προβλεπόμενο, από την άνω διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 473 του ΚΠΔ, ειδικό βιβλίο του άνω εκδόντος αυτή Δικαστηρίου, στις 24-4-2017 και ασκήθηκε στις 19-5- 2017, είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τον προβαλλόμενο λόγο αναιρέσεως της υπερβάσεως εξουσίας (άρθρο 510 παρ 1 περίπτωση Η’Κ.Π.Δ.). Σύμφωνα με το άρθρο 171 §2 ΚΠολΔ, απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης και θεμελιώνει τον εκ του άρθρου 510§ 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ σύστοιχο λόγο αναιρέσεως, προκαλείται αν ο πολιτικώς ενάγων παρέστη παράνομα στη διαδικασία του ακροατηρίου. Παράνομη δε είναι η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τελευταίου οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως για την άσκηση πολιτικής αγωγής, καθώς και όταν παραβιάσθηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο άσκησης και υποβολής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 63, και 68 ΚΠολΔ. Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τον αστικό κώδικα δηλ. από τους αμέσως ζημιωθέντος από την αξιόποινη πράξη και ειδικότερα από τους φορείς του δικαιώματος ή του εννόμου αγαθού που έχει προσβληθεί, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 914 και 932 ΑΚ, το επιτρεπτό δε της παραστάσεως του πολιτικώς ενάγοντος κρίνεται από το περιεχόμενο της απαιτήσεως που περιέχει η δήλωσή του και από το κατηγορητήριο που διαλαμβάνει την αξιόποινη πράξη, ενώ η ουσιαστική βασιμότητα της αξιώσεως από την αποδεικτική διαδικασία (ΑΠ 124/2015).
Συνεπώς, την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος στην ποινική διαδικασία την αποκτά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 82, 84 και 87 του ΚΠοινΔ, εκείνος που δικαιούται, κατά το αστικό δίκαιο, να ζητήσει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Τέτοιο δικαίωμα, ειδικότερα για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ έχει όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υπέστη αμέσως ηθική βλάβη από την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και όχι αυτός που ζημιώθηκε έμμεσα από την πράξη αυτή. Δηλαδή, πρέπει η πολιτική αγωγή για αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως ή αποζημιώσεως να έχει άμεση σχέση και μάλιστα αιτιώδη συνάφεια με την κατηγορία, για την οποία ο κατηγορούμενος διώχθηκε και δικάζεται, τούτο δε κρίνεται κατά τα πραγματικά περιστατικά και το νομικό χαρακτηρισμό, όπως διατυπώνονται στο κλητήριο θέσπισμα ή στην κλήση του κατηγορούμενου και σύμφωνα με το προστατευόμενο αγαθό. Έτσι, για να προσδιορισθεί ποίος είναι ο αμέσως ζημιούμενος και αν έχει έννομο συμφέρον και νομιμοποιείται ενεργετικά σε άσκηση πολιτικής αγωγής, αναζητείται ποίο είναι το συμφέρον και το έννομο αγαθό που προστατεύει η συγκεκριμένη ποινική διάταξη που παραβιάσθηκε από τον κατηγορούμενο, για την οποία δικάζεται. Το επιτρεπτό της παραστάσεως του πολιτικώς ενάγοντος κρίνεται από το περιεχόμενο της απαιτήσεως που περιέχει η δήλωση του και από το κατηγορητήριο που διαλαμβάνει την άδικη ή άδικες πράξεις, ενώ η ουσιαστική βασιμότητα της αξιώσεως από την αποδεικτική διαδικασία. Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 63 του ΚΠοινΔ 914 και 932 του ΑΚ, προκύπτει ότι δικαιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες μόνο εκείνοι που ζημιώνονται άμεσα από το έγκλημα ή υφίσταται ηθική βλάβη η ψυχική οδύνη απ’ αυτό. (ΑΠ 124/2015). Δικαίωμα παραστάσεως πολιτικής αγωγής έχουν και τα νομικά πρόσωπα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, την οποία υπέστησαν από την άδικη πράξη που τελέστηκε σε βάρος τους και η οποία ηθική βλάβη, πλέον άλλων ζημιογόνων συνεπειών από την αδικοπραξία, έχει αντίκτυπο στην πίστη, στο κύρος και στη φήμη τους έναντι των τρίτων (ΑΠ 207/2017). Περαιτέρω κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του υπαλληλικού κώδικα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του ΠΔ 611/1997 προκύπτει, ότι ο υπαγόμενος στις διατάξεις αυτού δημόσιος υπάλληλος δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια και έγιναν κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σ’ αυτόν δημόσιας εξουσίας, αλλά υπέχει ευθύνη μόνο το Δημόσιο για την αποζημίωση, ως αστικώς πλέον υπεύθυνο, την οποία, κατά το άρθρο 105 εδ. α’ του Εισ.ΝΑΚ, υποχρεούται να καταβάλει στον αμέσως από το αδίκημα παθόντα για αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας ή για χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 ΚΠοινΔ «με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 89 παρ. 1, όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης, περιορίζεται αποκλειστικά, σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο, ο νομιμοποιούμενος, κατά το άρθρο 63 του ίδιου κώδικα, σε άσκηση πολιτικής αγωγής, μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορούμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι εκείνος που ζημιώθηκε αμέσως από το έγκλημα, όταν ταυτόχρονα ή παράλληλα με το Δημόσιο πλήττεται και ιδιωτικό έννομο συμφέρον δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στο ακροατήριο προς υποστήριξη και μόνο της κατά του κατηγορούμενου δημοσίου υπαλλήλου κατηγορίας, χωρίς να είναι αναγκαίο στην περίπτωση αυτή να διευκρινίζει αν παρίσταται για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης η ψυχικής οδύνης ή για αποκατάσταση υλικής ζημίας, αφού τέτοια δικαιώματα δεν έχει έναντι του κατηγορουμένου υπαλλήλου. Όμως, η προς υποστήριξη και μόνο της κατηγορίας παράσταση, αναγκαία έχει προϋπόθεση ο παριστάμενος να είναι αμέσως παθών από την αξιόποινη πράξη. Δηλαδή, πρέπει η πολιτική αγωγή για αξίωση αποζημιώσεως ή χρηματικής ικανοποιήσεως να έχει άμεση σχέση και μάλιστα αιτιώδη συνάφεια με την κατηγορία για την οποία ο κατηγορούμενος διώχθηκε και δικάζεται, τούτο δε κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και το νομικό χαρακτηρισμό, όπως διατυπώνεται στο κλητήριο θέσπισμα ή στην κλήση του κατηγορουμένου και σύμφωνα με το προστατευόμενο αγαθό. Έτσι για να προσδιορισθεί ποίος ο αμέσως ζημιούμενος και αν έχει έννομο συμφέρον και νομιμοποιείται ενεργητικά σε άσκηση πολιτικής αγωγής, αναζητείται ποίο είναι το συμφέρον και το έννομο αγαθό που προστατεύει η συγκεκριμένη διάταξη που παραβιάστηκε από τον κατηγορούμενο για την οποία δικάζεται. Η δήλωση παραστάσεως, πρέπει κατά το άρθρο 84 ΚΠοινΔ να περιλαμβάνει συνοπτική έκθεση της υποθέσεως, για την οποία δηλώνεται η παράσταση, προϋπόθεση, η οποία καλύπτεται και με παραπομπή στην πράξη για την οποία διώκονται οι κατηγορούμενοι και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, δηλαδή αν πρόκειται για υλική ζημία ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ΑΠ 478/2014). Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του Π.Κ., «υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α του ιδίου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται με νόμο ή με διοικητική πράξη ή με ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στην φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση του δράστη, δηλαδή, δόλος που περιέχει την θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Το έννομο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του Π.Κ. και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή, είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα. Ως υπάλληλος κατά το άρθρο 13 περ. α του Π.Κ. νοείται κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Εξάλλου, για να συντρέχει ο άνω σκοπός πρέπει, όχι μόνον, η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο όρος με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά σημαίνει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από τον δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους, ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειμενικό στοιχείο) και επιπλέον ότι η βούληση του δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης (υποκειμενικό στοιχείο). Έτσι, μεταξύ της πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει μία τέτοια αιτιώδης σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπουμένου οφέλους ή της σκοπούμενης βλάβης, πράγμα που συμβαίνει όταν το σκοπούμενο όφελος ή η βλάβη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνον με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η ωφέλεια ή η βλάβη μπορεί να είναι όχι μόνον υλική αλλά και ηθική. Όσον αφορά την βλάβη του κράτους, που προβλέπει η σχετική διάταξη, παράλληλα με την βλάβη κάποιου άλλου, η βλάβη αυτή έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, αναφέρεται σε συγκεκριμένα έννομα συμφέροντα του κράτους, πέρα από τη γενικότερη δυσλειτουργία της υπηρεσίας που επιφέρει η μη τήρηση εκ μέρους των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και πρέπει να προσδιορίζεται και σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή, όπως και να καθορίζεται στην απόφαση από πού προκύπτει το καθήκον του υπαλλήλου το οποίο αυτός, από πρόθεσή του, παραβίασε. Το άρθρο 263 α ΠΚ επεκτείνει την υπαλληλική ιδιότητα στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και όσους υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Από τις διατάξεις των άρθρ. 183 παρ. 1 του ΠΔ 410/95 περί δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα αλλά και εκείνες των αρθρ. 141 του ν. 3463/2006 και 232 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρ. 64 παρ. 2, ΚΠΔ προκύπτει ότι ο αμέσως ζημιωθείς από την πράξη ή παράλειψη χαρακτηριζόμενη ως ποινικό αδίκημα (παράβαση καθήκοντος) που τέλεσαν τα ανωτέρω αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση της εξουσίας που τους έχει ανατεθεί δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων σε βάρος αυτών προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνον, αφού τα όργανα αυτά δεν ευθύνονται προσωπικά για την προκληθείσα ζημία σε τρίτο, το δικαίωμα δε αυτό είναι αυτοτελές και διακεκριμένο εκείνου του ΟΤΑ και ανήκει στον αμέσως εκ του αδικήματος παθόντα.
Στην προκειμένη περίπτωση παραπέμφθηκαν οι κατηγορούμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, δημοτικοί υπάλληλοι του …, ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου (23ος) και Αντιδήμαρχος … (32ος), να δικαστούν για τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή, άμεσης συνέργειας σε παράβαση καθήκοντος και ψευδούς βεβαιώσεως από κοινού, οι οποίες συνέβησαν κατά το κλητήριο θέσπισμα ως εξής: Α) 1) Ο πρώτος έως και η εικοστή δεύτερη των κατηγορουμένων ήτοι οι Δ. Α. του Κ., Μ. Β. του Α., Σ. Γ. του Δ., Ι. Δ. του Ν., Κ. Ζ. του Α., Ά. Ι. του Λ., Σ. Κ. του Ε., Θ. Κ. του Π., Μ. Μ. του Χ., Α. Σ. του Ι., Δ. Ζ. του Γ., Γ. Φ. του Θ., Η. Ζ. του Γ., Π. Χ. του Π., Γ. Α. του Ι., Β. Α. του Γ., Φ. Ζ. του Α., Γ. Χ. του Γ., Δ. Μ. του Κ., Κ. Ν. του Δ., Ο. Κ. του Ν. και Α. Τ. του Σ., την 9.8.2012 ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α ΠΚ, με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος σε άλλον. Ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, ενώ οι ως άνω κατηγορούμενοι ήταν υπάλληλοι και δη δημοτικού σύμβουλοι του … κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 68 § 2 του ν. 3852/2010 απέρριψαν την με αριθμ. πρωτ. …/22.6.12 ένσταση της αναδόχου Κοινοπραξίας – Ε.Δ.Ε. «…» κατά της με αριθμ. …28.5.12 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του … με την οποία η ως άνω ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτη του έργου «Ανέγερση του κτιρίου για τη στέγαση του … και του 15ου 2θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στην …» καθώς με την υπ’ αριθμ. …2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν την κήρυξη της έκπτωση της ενιστάμενης κοινοπραξίας ενώ είχαν ενημερωθεί από τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. για την ύπαρξη των αυθαιρέτων κτισμάτων που είχαν αποκρύβει από το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με συνέπεια εκτός άλλων να μην είναι εφικτή η διαμόρφωση του περιβάλλοντος του κτιρίου χώρου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και πως αυτή η ύπαρξη των αυθαιρέτων κτισμάτων εμπόδιζε την εξέλιξη του έργου. Επιπλέον, προέβησαν στη λήψη της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δίχως προηγουμένως να έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατ’ άρθρο 61 § 7 του Ν.3669/2008 (το οποίο βρισκόταν σε αναμονή συγκρότησης όπως είχε γνωστοποιήσει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το υπ’ αριθμ πρωτ. …/2.8.2012 έγγραφο της αρμοδίως μεταξύ άλλων και στον …) και παρότι ακόμη υπήρχε ικανός χρόνος μέχρι την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας (αρχομένης από την 22.6.2012 – ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης της αναδόχου) για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Προέβησαν δε στην πράξη τους αυτή με σκοπό να ωφελήσουν το … καθ’ όσον ο τελευταίος είχε συμφέρον να εμφανίζεται επίσημα ότι το έργο είχε σταματήσει λόγω της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι λόγω του επείγοντος 7/8.8.2012 σήματος διακοπής της Πολεοδομίας έτσι ώστε να μην υποστεί ο Δήμος τις δυσμενείς συνέπειες της απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο το έργο παρανόμως είχε ενταχθεί καθώς υπήρχαν στο οικόπεδο και στον περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο αυθαίρετα κτίσματα και εμπόδια ήτοι αυθαίρετο κτίριο εμβαδού 4,30 τ.μ. συνέχεια όμορου ακινήτου και τοιχείο με τσιμεντόλιθους γειτονικής ιδιοκτησίας επάνω στο οποίο όδευε αγωγός φυσικού αερίου ευρισκομένου από 5εκ. έως 20 εκ. εντός του οικοπέδου του Δήμου. 2) Οι εκ των ανωτέρω κατηγορουυένων Δ. Α. του Κ. Σ. Γ. του Δ., Ι. Δ. του Ν.. Κ. Ζ. του Α., Θ. Κ. του Π., Μ. Μ. του Χ. Α. Σ. του Ι., με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος (καθώς τέλεσαν και την υπό στοιχ. Α1) πράξη του παρόντος και οι εικοστάς όγδοος, εικοστός ένατος και τριακοστός των κατηγορουμένων ήτοι οι Ν. Β. του Κ., Χ. Σ. του Α. και Α. Τ. του Σ. την 11.11.2013 ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13° και 263α ΠΚ, με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος σε άλλον. Ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο και ενώ ήταν υπάλληλοι και δη δημοτικού σύμβουλοι του … κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 68 § 2 του ν. 3852/2010, έλαβαν την με αριθμό 475/2013 θετική απόφαση για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής ποσού 126.369,98 Ευρώ και 252.739,97 Ευρώ και καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 140.080,00 Ευρώ της ως άνω αναδόχου κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. καθώς και για την έγκριση της με αριθμ. …21.6.2012 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του … επιβολής ποινικών ρητρών στην ως άνω ανάδοχο εταιρία ποσού 147.923,70 Ευρώ, παρότι οι διακείμενοι υπέρ της κατάπτωσης αυτής ήταν μόλις δέκα (10) και ενώ βάσει του άρθρου 96 ν. 3463/2006 για τη λήψη απόφασης απαιτούνταν να ψηφίσουν τουλάχιστον ένδεκα (11) μέλη θετικά αφού η πλειοψηφία δεν υπολογίζεται βάσει του αριθμού των παρισταμένων [ήτοι εν προκειμένω δεκαοκτώ (18) μελών] αλλά της πλασματικής απαρτίας των είκοσι ενός (21) μελών καθ’ όσον το Δημοτικό Συμβούλιο του εν λόγω Δήμου απαρτιζόταν κατά τον κρίσιμο χρόνο από σαράντα ένα (41) μέλη συνολικά, στην δε ως άνω πράξη τους προέβησαν με σκοπό να προσπορίσουν στο Δήμο ισάξια παράνομη περιουσιακή ωφέλεια.
Β) Ο εικοστός τρίτος των κατηγορουμένων Δ. Μ. του Ν. την 9.8.12 με πρόθεση προκάλεσε σε άλλους και δη σε περισσότερα του ενός πρόσωπα την απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που εκείνοι διέπραξαν. Ειδικότερα, υπό την ιδιότητα του ως ειδικού συμβούλου – επιστημονικού συνεργάτη του … και ενώ παρίστατο στη συνεδρίαση λογοδοτώντας απευθείας στο Δήμαρχο, με πειθώ και συνεχείς παραινέσεις έπεισε τους προαναφερθέντες Δημοτικούς Συμβούλους να τελέσουν την προπεριγραφείσα από στοιχ. Α1) του παρόντος παράβαση καθήκοντος και με τον ίδιο ως άνω αναφερόμενο σκοπό.
Γ) Οι εικοστός τέταρτος, εικοστός πέμπτος, εικοστός έκτος και εικοστός έβδομος των κατηγορουμένων Ν. Χ. του Σ. Ι. Μ. του Ε. Μ. Π. του Τ. και Κ. Γ. του Γ., την 9.8.12 παρείχαν άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης. Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι τυγχάνουν οι μεν Χ. και Μ. επιβλέποντες μηχανικοί του …, η Π. Προϊστάμενη του Τμήματος Μελετών και Έργων της Δ.Τ.Υ. η δε Γ. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. του …, συνέταξαν και κατέθεσαν την με αριθμ. …/9.8.12 γραπτή εισήγηση ενόψει της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κατά της ως άνω αναφερόμενης με αριθμ. …28.5.12 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του …, με την οποία εισηγήθηκαν την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. …/22.6.12 ένστασης της ως άνω αναφερόμενης της αναδόχου Κοινοπραξίας – Ε.Δ.Ε. «…» κατά της με αριθμ. …28.5.12 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του …, με την οποία η ως άνω ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτη του έργου «Ανέγερση του κτιρίου για τη στέγαση του … και του 15ου 2θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στην …», διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τους ως άνω από στοιχ. Α1) του παρόντος είκοσι δύο κατηγορούμενους στην τέλεση της πράξης της παράβασης καθήκοντος που εκείνοι τέλεσαν με τη λήψη της με αριθμ. …2012 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ειδικότερα παραπάνω υπό στοιχ. Α1) του παρόντος αναφέρεται.
Δ) Η τριακοστή πρώτη των κατηγορουμένων Φ. Γ. του Ι., ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13° και 263Α ΠΚ, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας της με σκοπό να προσπορίσει παράνομο όφελος σε άλλον. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από την 8.8.12 μέχρι και την 9.8.2012, υπάλληλος τυγχάνουσα στο γραφείο του τότε Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού- Πολεοδομίας & Δικτύων του … Α. Κ., με πρόθεση και κατά παράβαση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, που συνίσταντο στη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του γραφείου, παρότι έλαβε την 7.8.12 το χαρακτηρισμένο ως επείγον τηλεφωνικό σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών στο ως άνω αναφερόμενο δημοτικό έργο του …, υπογεγραμμένο ήδη από την 7.8.2012 από τους δύο εισηγητές αυτού, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, το κράτησε παράνομα και παρέλειψε να το προωθήσει παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη προς τούτο νομική υποχρέωση, το προώθησε δε μόλις την 10.8.12, ήτοι μετά την εκτάκτως συγκληθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του … (που κατά τα ανωτέρω έλαβε χώρα την 9.8.12), οπότε και το παρέδωσε υπογεγραμμένο από τον Α. Κ. για να περάσει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας και να αποσταλεί στο Αστυνομικό Τμήμα … προς εκτέλεση. Προέβη δε στην πράξη της αυτή με σκοπό να ωφελήσει το … καθ’ όσον ο τελευταίος είχε συμφέρον να εμφανίζεται επίσημα ότι το έργο είχε σταματήσει λόγω της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι λόγω του επείγοντος 7/8.8.2012 σήματος διακοπής της Πολεοδομίας έτσι ώστε να μην υποστεί ο Δήμος τις δυσμενείς συνέπειες της απένταξης του ως άνω αναφερόμενου έργου από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο το έργο παρανόμως είχε ενταχθεί λόγω της ύπαρξης στο οικόπεδο και στον περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο αυθαιρέτων κτισμάτων και εμποδίων ήτοι αυθαίρετο κτίριο εμβαδού 4,30 τ.μ. συνέχεια όμορου ακινήτου και τοιχείο με τσιμεντόλιθους γειτονικής ιδιοκτησίας επάνω στο οποίο όδευε αγωγός φυσικού αερίου ευρισκομένου από 5 εκ. έως 20 εκ. εντός του οικοπέδου του Δήμου.
Ε) Ο τριακοστός δεύτερος των κατηγορουμένων Α. Κ. του Ι., κατά το χρονικό διάστημα από την 8.8.12 μέχρι και την 9.8.2012, με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που εκείνος διέπραξε. Ειδικότερα, ενώ ήταν Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού- Πολεοδομίας & Δικτύων του … με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισε την υπάλληλο που εργαζόταν στο γραφείο του Φ. Γ. του Ι. να τελέσει την προπεριγραφείσα παράβαση καθήκοντος κατά τα ανωτέρω υπό στοιχ. Δ) του παρόντος αναφερόμενα και με τον ίδιο ως άνω αναφερόμενο σκοπό.
ΣΤ) Οι τριακοστός τρίτος και τριακοστός τέταρτος των κατηγορουμένων Β. Σ. και Γ. Β. την 7.3.2013 από κοινού και μετά από συναπόφαση ενεργούντες, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13° και 263Α ΠΚ που στα καθήκοντα τους αναγόταν η έκδοση και η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, σε τέτοιο έγγραφο βεβαίωσαν με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Ειδικότερα, ενώ ήταν υπάλληλοι της και συντάκτες της υπ’ αριθμ ….2013 έκθεσης αυτοψίας με πρόθεση βεβαίωσαν ψευδώς ως έτος κατασκευής των αυθαιρέτων κατασκευών που αναγέρθηκαν στο οικόπεδο του … στα πλαίσια της ανέγερσης του ως άνω έργου το έτος 2010, ήτοι δέχθηκαν ως χρόνο κατασκευής προγενέστερο αυτού της σύναψης της επίμαχης σύμβασης εργολαβίας (που έλαβε χώρα την 31.12.2010) βάσει της οποίας και κατασκευάστηκαν, προκειμένου να καταστεί εφικτό στο … να εντάξει τις αυθαίρετες κατασκευές του έργου στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 4014/2011.
Για παράβαση των άρθρων 242 § 1, 259, 263 και 263 Α’ του Π.Κ, σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 1, 13 στοιχείο α, 14, 15, 16, 17, 18 εδ. β’, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1α, 46 παρ. 1α και β’, 51, 61, 63, 79, 94 και 98 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 του ν. 3852/2010, 61 παρ. 7 του ν. 3669/2008, 96 ν. 3463/2006″.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας εμφανίστηκε ο Β. Π. ως εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας «…» και δήλωσε για λογαριασμό της παράστασης πολιτικής αγωγής εναντίον του πρώτου, τρίτου και δεκάτου, δημοτικών συμβούλων, εικοστού τετάρτου, εικοστού πέμπτου και τριακοστής πρώτης δημοτικών υπαλλήλων και του τριακοστού δευτέρου Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού του …, μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας λόγω μειώσεως του κύρους και της αξιοπιστίας της από το σε βάρος της αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (και παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος του εικοστού τρίτου κατηγορουμένου, ζητώντας να επιδικασθεί σε βάρος του αποζημίωση 44 ευρώ. Το δικαστήριο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατά παραδοχή της σχετικής ενστάσεως των κατηγορουμένων την απέβαλε δεχθέν ότι από το περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος δεν προέκυπτε ότι αυτή ήταν αμέσως ζημιωθείσα εκ της παρανόμου πράξεως των κατηγορουμένων δημοτικών συμβούλων, δημοτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα το δικαστήριο δέχθηκε τα εξής: «Στην προκειμένη περίπτωση στο με αριθ. … κλητήριο θέσπισμα αναφέρεται ότι οι 1ος, 3ος και 10ος των κατηγορουμένων, Δ. Α., Σ. Γ. και Α. Σ., όντες δημοτικοί υπάλληλοι του …, κατά παράβαση των καθηκόντων τους με τη με αριθ. …2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο οποίο μετείχαν απέρριψαν την με αριθ. πρωτοκόλλου …/22-6-2012 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. «…» κατά της με αριθ. …28-5-2012 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ως άνω δήμου, την οποία έλαβαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του παραπάνω δήμου, Ν. Χ. και Ι. Μ., 24ος και 25ος των κατηγορουμένων αντίστοιχα, συνδράμοντάς τους άμεσα κατ’ αυτόν τον τρόπο, με την οποία απόφαση η ως άνω ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτη του έργου «Ανέγερση του κτιρίου για τη στέγαση του 8ου και 15ου διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στην …» και ενέκριναν την κήρυξη; της έκπτωσης της κοινοπραξίας, ενώ είχαν ενημερωθεί από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. για την ύπαρξη των αυθαίρετων κτισμάτων που είχαν αποκρυυβεί από το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με συνέπεια εκτός άλλων να μη είναι εφικτή η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και πως αυτή η ύπαρξη των αυθαιρέτων κτισμάτων εμπόδιζε την εξέλιξη του έργου, ενώ επιπλέον προέβησαν στην λήψη αυτής της απόφασης ύστερα από συνεχείς παραινέσεις του ειδικού συμβούλου – επιστημονικού συνεργάτη του δημάρχου, Δ. Μ., 23ου κατηγορούμενου και χωρίς να γνωμοδοτήσει το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (άρθρ. 61 ρ. 7 του Ν. 3669/2008). Η δε 32η κατηγορούμενη, Φ. Γ., ούσα υπάλληλος στο γραφείο του. τότε Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού – Πολεοδομίας και Δικτύων του …, Α. Κ. 33ου κατηγορουμένου, ύστερα από συνεχείς προτροπές και παραινέσεις του τελευταίου, κατά παράβαση των καθηκόντων της, παρότι έλαβε στις 7-8-2012 το χαρακτηρισμένο ως επείγον τηλεφωνικό σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών στο ως άνω αναφερόμενο δημοτικό έργο του …, υπογεγραμμένο από την 7η-8-2012 από τους δύο εισηγητές αυτού, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, το κράτησε παράνομα και παρέλειψε να το προωθήσει παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη υποχρέωση, το προώθησε δε μόλις στις 10-8-2012, ήτοι μετά την εκτάκτως συγκληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του ως άνω δήμου, οπότε και το παρέδωσε υπογεγραμμένο από τον 33° κατηγορούμενο για να περάσει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας και να αποσταλεί στο Α.Τ. … προς εκτέλεση. Στις ως άνω παραβάσεις καθήκοντος προέβησαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος σε άλλον και δη να ωφελήσουν το …, καθόσον. Ο τελευταίος είχε συμφέρον να εμφανίζεται επίσημα ότι το έργο που είχε αναλάβει η εν λόγω κοινοπραξία είχε σταματήσει λόγω της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι λόγω του επείγοντος από 7/8-8-2012 σήματος διακοπής της Πολεοδομίας, έτσι ώστε να μην υποστεί ο Δήμος τις δυσμενείς συνέπειες της απένταξης του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ωστόσο, στο εν λόγω κλητήριο θέσπισμα δεν εκτίθεται πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν βλάβη ή ζημία επελθούσα συνέπεια των αποδιδόμενων στους παραπάνω κατηγορούμενους πράξεων, ούτε καθορίζεται το ύψος αυτής, καθώς και ο φερόμενος ως παθών (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που υπέστη την όποια βλάβη. Επομένως, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά και το νομικό χαρακτηρισμό αυτών, όπως διατυπώνονται στο εν λόγω κλητήριο θέσπισμα και σύμφωνα με το προστατευόμενο αγαθό, δεν προσδιορίζεται ο αμέσως ζημιωθείς και αν έχει έννομο συμφέρον και νομιμοποιείται ενεργητικά σε άσκηση πολιτικής αγωγής, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις παράστασης πολιτικής αγωγής που προέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης των 31ης και 32ου κατηγορουμένων, και να αποβληθεί η υποβληθείσα πολιτική αγωγή ως προς όλους τους παραπάνω κατηγορούμενους (1°, 3°, 10°, 23°, 24°, 25°, 31η, και 32°) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προβλήθηκε αντίρρηση παράστασης πολιτικής αγωγής μόνο ως προς τους 31η και 32° των κατηγορουμένων και όχι ως προς όλους, διότι το ζήτημα αυτό ερευνάται αυτεπάγγελτα από το παρόν Δικαστήριο, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη. Μετά ταύτα, παρέλκει η εξέταση των αντιρρήσεων κατά της πολιτικής αγωγής αναφορικά με τον23° κατηγορούμενο.» Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο ορθά ερμήνευσε τις προπαρατεθείσες νομικές διατάξεις και απέβαλε την πολιτικώς ενάγουσα διότι από το περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος δεν προκύπτει ότι αυτή ήταν αμέσως ζημιωθείσα από τις παράνομες πράξεις των κατηγορουμένων, αφού με τις πράξεις των είχαν σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος στον δήμο, χωρίς ο σκοπός των αυτός να εκτείνεται και στην αντίστοιχη ζημία της πολιτικώς ενάγουσας. Επίσης, δεν προσδιορίζεται από ποιες πράξεις των κατηγορουμένων υπέστη μείωση της φήμης και της αξιοπιστίας της, ώστε να πρέπει να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.
Συνεπώς, δεν υπερέβη την εξουσία του και θα πρέπει να απορριφθεί ο περί του αντιθέτου μοναδικός λόγος αναίρεσης και η αναίρεση στο σύνολό της (ως αβάσιμη όπως στο διατακτικό). Ερήμην της πολιτικώς εναγούσης «…», η οποία όπως προκύπτει από το από 5.7.2017 αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή Δικαστηρίων Ι. Μ., κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα να παραστεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικασίμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ’ αριθμ. ….5.2017 αίτηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 2990/29.3.2017 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2018. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 Ιουνίου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Add CommentYour email address will not be published